Konsultointi

Tehokas konsultointi

Strategian ja tavoitteiden toteuttamisen kannalta kriittiset menestystekijät ovat tehokas johtaminen ja kannustava palkitseminen. Autamme asiakkaitamme suorituksen johtamisen ja palkitsemisen kehittämisessä. Toimeksiannot vaihtelevat neuvonnasta ja sparrauksesta strategisiin muutosprojekteihin. Asiakaslähtöiset ratkaisumme perustuvat monipuoliseen osaamiseen, vuosien kokemukseen ja vankkaan näkemykseen siitä, mitä on hyvä johtaminen ja palkitseminen.

Selkeät roolit ja osaamiset

Roolit ja urapolutAvainasia hyvässä johtamisessa on selkeys. Selkeys strategiassa, pitkän aikavälin tavoitteissa, rooleissa ja osaamisissa luo pohjan yksilöiden tavoitteiden asetannalle. Jokaisen yksilön on tiedettävä miksi organisaatio on olemassa, mitä heiltä odotetaan, mitä pitää tehdä ja mitä tavoitellaan. Selkeät roolit ja osaamiset ovat nykyaikaisen, tehokkaasti toimivan henkilöstöjohtamisen ydin.

Roolirakenteet ja osaamismallit tukevat strategian toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista keskeisten HR-prosessien kautta. Rakenteet luovat perustan niin suorituksen johtamiselle, rekrytoinneille, osaamisen johtamiselle, ura- ja seuraajasuunnittelulle kuin palkitsemiselle. Roolirakenteiden ja osaamismallien keskeiset rakennuspalikat ovat selkeät roolikuvaukset, vaativuustasot ja roolien edellyttämät kompetenssit. Selkeästi määritellyt rooli- ja osaamisrakenteet luovat perustan myös tehokkaalle HR-järjestelmien käyttöönotolle ja hyödyntämiselle.

Asiantuntijapalvelujamme ovat:

 • Roolirakenteiden ja osaamismallien suunnittelu
 • Vaativuusluokkarakenteiden määrittely ja kuvaaminen
 • Organisaatiorakenteiden arviointi ja kehittäminen
 • Tehtävien vaativuuden määritys
 • Roolirakenteiden ja osaamismallien käyttöönotto ja viestintä

Tehokas suorituksen johtaminen

Suorituksen johtaminenSuorituksen johtaminen on jokaisen esimiehen tärkein tehtävä. Strategian toteuttamisen kannalta keskeisimpien tavoitteiden ja mittareiden määrittely on tiedettä ja taidetta. Selkeiden ja haastavien tavoitteiden asettaminen edellyttää liiketoimintaosaamista, analyyttisyyttä, kykyä olennaisen hahmottamiseen ja viestintäosaamista. Haluttuihin tuloksiin eteneminen edellyttää tavoitteisiin sitoutumista ja tehokasta johtamista niin esimieheltä kuin henkilöiltä itseltään.

Erilaiset organisaatiot, tilanteet ja ihmiset edellyttävät erilaista johtamista. Roolien, vastuiden, asenteiden ja osaamisten tunteminen luo pohjan hyvälle johtamiselle. Hyvät johtajat tunnistavat erilaisiin tilanteisiin sopivat tavat ja tyylit johtaa, ja pystyvät luomaan hyvän ilmapiirin tulosten aikaansaamiseksi. Tilanteessa kuin tilanteessa.

Asiantuntijapalvelujamme ovat:

 • Suorituksen johtamisen periaatteiden määritys
 • Suorituksen johtamisen avainprosessien kuvaus
 • Tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen
 • Erilaisten johtamistyylien tehokas käyttö
 • Suoritusten ja tulosten arviointi
 • Positiivinen ja korjaava palaute
 • Muutosten johtaminen ja toteutus

Kannustava palkitseminen

PalkitseminenPalkitseminen on keskeinen osa suorituksen johtamista. Oikea-aikaisella, suoritus- ja tulosperusteisella palkitsemisella tuetaan toivottua käyttäytymistä ja haluttujen tulosten aikaansaamista. Palkitsemisella voidaan parhaimmillaan kannustaa ja sitouttaa, kun vain samalla muistetaan, että erilaisia ihmisiä motivoivat ja sitouttavat erilaiset asiat.

Palkitsemisen laaja kokonaisuus muodostuu rahallisista ja ei-rahallisista palkitsemiselementeistä. Tyypillisiä rahallisen palkitsemisen elementtejä ovat peruspalkka, luontoisedut, henkilöstöedut sekä erilaiset lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet. Ei-rahallisia palkitsemisen esimerkkejä ovat mm. työn sisältö, kehittymismahdollisuudet, positiivinen palaute, työympäristö ja joustavat työnteon järjestelyt.

Asiantuntijapalvelujamme ovat:

 • Palkitsemisen periaatteiden ja kokonaisuuden määrittely
 • Palkkapolitiikan määrittely ja avainprosessien kuvaus
 • Työntekijöiden ja johdon palkitsemisen kokonaisuuden kehittäminen
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien suunnittelu
 • Myynnin palkkarakenteet ja kannustimet, bonukset ja provisiot
 • Palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmät yritysjärjestelyissä
 • Sisäiset palkka-analyysit, palkkadatan tulkinta ja hyödyntäminen
 • Peruspalkkarakenteiden ja palkkataulukoiden suunnittelu
 • Palkankorotusperusteiden ja -prosessien suunnittelu
 • Palkkamarkkinatiedon tehokkaampi hyödyntäminen ja kilpailutus (esim. Mercer, Hay, Towers Watson, Aon Hewitt)

Vaikuttava viestintä

Vaikuttava viestintäHenkilöstö- ja ilmapiiritutkimuksissa nousee tyypillisesti esiin kaksi tyytymättömyyden aluetta: palkitseminen ja viestintä. Palkitseminen on herkkä ja henkilökohtainen asia. Tyytymättömyys on taattua, jos palkitseminen nähdään vain rahapalkkana ja palkkioina, ja palkitsemisesta viestitään sisäisesti ja ulkoisesti vain rahallisten elementtien kautta.

Vaikuttavan viestinnän ja raportoinnin merkitys kasvaa koko ajan. Palkitsemisjärjestelmistä on viestittävä tehokkaasti ja selkeästi kaikille sidosryhmille: omistajille, hallitukselle, henkilöstölle, asiakkaille, yhteistyökumppaneille, viranomaisille. Palkitsemisen perusteita, periaatteita ja toteumia ei voi piilottaa pöytälaatikkoon. Palkitsemisen on oltava avointa ja läpinäkyvää.

Asiantuntijapalvelujamme ovat:

 • Palkitsemisfilosofian ja palkkapolitiikkojen viestintä
 • Roolirakenteiden ja palkkausrakenteiden viestintä
 • Palkitsemisen kokonaisuuden viestintä yhtiötasolla
 • Henkilökohtaisten palkitsemisyhteenvetojen suunnittelu
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien viestintä
 • Palkka- ja palkkioselvitysten arviointi ja sisällön kehittäminen
 • Yrityskohtaiset valmennukset ja koulutukset sekä yksilövalmennus

Made in Redland